Darbo užmokestis ir atlygio politika

Darbuotojų atlygis Turto banke nustatomas vadovaujantis įmonės valdybos nutarimu patvirtinta darbuotojų atlygio politika. Ji nustato bendras, aiškias ir skaidrias įmonės darbuotojų apmokėjimo už darbą ir skatinimo taisykles bei jomis paremtą darbuotojų atlygio sistemą. Atlygio politika taikoma visiems Turto banko darbuotojams.

Įmonės darbuotojų atlygį sudaro:

  • pastovioji atlygio dalis
  • kintamoji atlygio dalis

Turto banko generalinio direktoriaus atlygis nustatomas vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu ir susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies, priklausančios nuo įmonės tikslų ir pasiektų rezultatų. Su jais galite susipažinti čia.

Turto banko valdybos narių atlygis nustatytas vadovaujantis LR finansų ministro įsakymu ir atitinka LR Vyriausybės nutarimo nuostatas, pagal kurias visų valdybos narių, įskaitant ir pirmininką, atlygis negali būti didesnis kaip 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Turto banko nepriklausomiems Audito komiteto nariams atlygis nustatytas vadovaujantis LR finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-300 „Dėl valstybės įmonės Turto banko įstatų patvirtinimo“ (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) patvirtintų Turto banko įstatų nuostatomis, pagal kurias atlygio dydis gali būti iki 1/8 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (kitiems įmonės valdybos nariams už darbą Audito komitete joks atlygis nemokamas)

Turto banko darbuotojai taip pat gauna įvairių papildomų naudų, kurios numatytos atlygio politikoje bei kolektyvinėje sutartyje.

2024 m. I ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai (5) skiriamas atlygis (suma už laikotarpį 17 400 Eur

Audito komitetui (2) skiriamas atlygis (suma už laikotarpį)  1 554 Eur

2023 m. IV ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai skiriamas atlygis (suma už laikotarpį) 17 400 Eur

2023 m. III ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai skiriamas atlygis (suma už laikotarpį) 17 400 Eur

2023 m. II ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai skiriamas atlygis (suma už laikotarpį) 17 400 Eur

2023 m. I ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai skiriamas atlygis (suma už laikotarpį) 17 400 Eur

* Neįtraukti darbuotojai, esantys nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogose.

** Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr.1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ patvirtintu Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu.