Asmens duomenų apsauga

Pagrindinė Turto banko duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Turto banko tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėsenos veikimą Turto banke, padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į Turto banko duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir Bendrąjame duomenų apsaugos reglamente nurodytų teisių įgyvendinimu.

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės nares teisės.

Turto banko duomenų apsaugos pareigūno funkcijas nuo 2023-06-26 atlieka Turto banko Teisės ir administravimo departamento Teisės skyriaus Teisininkė – duomenų apsaugos pareigūnė Neringa Baniūnė (neringa.baniune@turtas.lt, darbo vietos adresas: Kęstučio g. 45, Vilnius.).

 

Dokumentai

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo priežiūrą Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.
Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 279 1445

E. pristatymas: 188607912
El. p. ada@ada.lt

www.vdai.lrv.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją