Praneškite apie pažeidimą

Turto banke naudojame vieningą pranešimų apie pažeidimus perdavimo sistemą. Pranešimus per šią sistemą galima pateikti tiek anonimiškai, tiek nurodant savo asmens duomenis. Bet kokiu atveju, užtikriname, kad kiekvienas atvejis bus išnagrinėtas konfidencialiai.

Pranešimus galima pateikti pagal pasirinktą temą arba pasirinkus „Kitas pranešimas apie pažeidimą“, jei reikiamos temos nėra. Gauti pranešimai nukreipiami tiesiogiai už atitinkamą sritį atsakingiems darbuotojams.

Pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

  Apibūdinkite pažeidimą: kada pažeidimas įvyko, kada apie įvykusį pažeidimą sužinojote, kokių duomenų subjektų duomenys buvo pažeisti, apytikslis atskleistų asmens duomenų skaičius, kokie asmens duomenys buvo atskleisti (pvz.el. paštas, tel. numeris ar pan.).

  Jeigu buvo imtasi saugumo priemonių pažeidimui sustabdyti, nurodykite, kokių priemonių buvo imtasi

  Jeigu apie pažeidimą buvo informuoti kiti asmenys, nurodykite minėtų asmenų ar įstaigų kontaktinius duomenis

  Nurodykite asmens duomenų saugumo pažeidimo vietą (informacinę sistemą, duomenų bazę, internetinę svetainę, nešiojamą / mobilų įrenginį, neautomatiniu būdu susistemintas bylas ir pan.)

  Prisekite failus, kuriuose yra informacijos apie pažeidimą

  Pranešimas apie atitikties pažeidimą (teisės aktų reikalavimų nesilaikymą)

   Apibūdinkite pažeidimą: kada apie tai sužinojote, koks pažeidimo pobūdis, ar gali kilti / buvo padarytas koks nors neigiamas poveikis ar žala Turto bankui, aplinkai ir/ar tretiesiems asmenims, kitos svarbios aplinkybės

   Jeigu buvo imtasi saugumo priemonių pažeidimui sustabdyti, nurodykite, kokių priemonių buvo imtasi

   Jeigu apie pažeidimą buvo informuoti kiti asmenys, nurodykite šių asmenų ar įstaigų kontaktinius duomenis

   Prisekite failus, kuriuose yra informacijos apie pažeidimą

   Pranešimas apie darbo pareigų pažeidimą

    Darbuotojo, padariusio darbo pareigų pažeidimą, vardas ir pavardė

    Kada ir kokiais darbuotojo veiksmais (neveikimu) buvo padarytas darbo pareigų pažeidimas

    Kokios darbuotojo pareigos buvo pažeistos, ar kurių pareigų galimai buvo laikytasi netinkamai (esant galimybei, prašome nurodyti tvarkas, nuostatus ar kt. vidaus ar išorės teisės aktus, kurie pažeisti)

    Nurodykite kitas pažeidimo padarymo bei nustatymo aplinkybes

    Prisekite failus, kuriuose yra informacijos apie pažeidimą

    Pranešimas apie darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimą

     Apibūdinkite pažeidimą: kada apie tai sužinojote, koks pažeidimo pobūdis, ar gali kilti/buvo padarytas koks nors neigiamas poveikis ar žala Turto bankui, aplinkai ir/ar tretiesiems asmenims, kitos svarbios aplinkybės

     Jeigu buvo imtasi saugumo priemonių pažeidimui sustabdyti, nurodykite, kokių priemonių buvo imtasi

     Jeigu apie pažeidimą buvo informuoti kiti asmenys, nurodykite šių asmenų ar įstaigų kontaktinius duomenis

     Prisekite failus, kuriuose yra informacijos apie pažeidimą

     Pranešimai apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą

     Pranešimo apie pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo atvejai:

     1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
     2. pavojaus aplinkai;
     3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
     4. neteisėtos veiklos finansavimo;
     5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
     6. neteisėtu būdu įgyto turto;
     7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

     Daugiau informacijos apie galite rasti čia.

      Nurodykite asmens kodą arba gimimo datą (jeigu asmens kodo neturite), darbovietę bei kitus kontatkinius duomenis.

      Apie atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus pagal mano pranešimą informuoti:

      Pateikite informaciją apie pažeidimą: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė. Nurodykite sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes.

      Prisekite failus, kuriuose yra informacijos apie pažeidimą

      Kitas pranešimas apie pažeidimą

       Apibūdinkite pažeidimą: kada apie tai sužinojote, koks pažeidimo pobūdis, ar gali kilti/buvo padaryta kokis nors neigiamas poveikis ar žala Turto bankui, aplinkai ir/ar tretiesiems asmenims, kitos svarbios aplinkybės

       Jeigu buvo imtasi saugumo priemonių pažeidimui sustabdyti, nurodykite, kokių priemonių buvo imtasi

       Jeigu apie pažeidimą buvo informuoti kiti asmenys, nurodykite šių asmenų ar įstaigų kontaktinius duomenis

       Prisekite failus, kuriuose yra informacijos apie pažeidimą