Darnumas

Turto bankas savo veiklą vykdo remdamasi Jungtinių Tautų „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. Global Reporting Initiative) principais ir Įmonės vidaus teisės aktais bei veiklos priemonėmis.

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje nustatyta 17 universalių, pasaulinių ir tarpusavyje susijusių darnaus vystymosi tikslų, kurie apima daugelį politikos sričių ir skirti įgyvendinti iki 2030 m. Turto bankas savo veikla siekia prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo.

 

Turto banko kuriama kultūra skatina darbuotojai sąžiningai ir atsakingai vykdyti savo veiklą, kurti naudą įmonės klientams, suinteresuotosioms šalims ir visuomenei, puoselėti darnius ir tvarius santykius su mus supančia aplinka.

Savo veikloje vadovaujamės įmonės misija, vizija bei vertybėmis. Siekdami tikslų, laikomės įmonėje priimtais veiklos ir elgesio principais bei normomis, bendradarbiaujame su kolegomis, partneriais ir visuomene.

Taikydami šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą, veiklą organizuojame atsižvelgdami į viešojo intereso pirmumą, etiškus santykius su partneriais, gamtos išteklių tausojimą.

Įmonės veikloje vadovavomės tvarumo principais, atsižvelgdami į svarbiausių suinteresuotų šalių lūkesčius ir tikėtiną Turto banko veiklos įtaką joms. Išskiriame 5 svarbiausias suinteresuotas šalis, kurios gali turėti didžiausią reikšmę Įmonės veiklos rezultatams.

 • Valstybė
 • Darbuotojai
 • Klientai
 • Partneriai
 • Visuomenė

Reikšmingas tvarumo temas nustatėme pagal jų svarbą Turto bankui ir suinteresuotosioms šalims. Kritinio reikšmingumo temos yra tos temos arba poveikiai, kurių nuoseklus valdymas ir konkretūs uždaviniai mums yra strategiškai svarbūs. Temas suskirstėme pagal sritis: valdysenos, ekonominę, aplinkosauginę ir socialinę.

Turto banko socialinės atsakomybės gairėse patvirtintos darnumo kryptys yra integruotos į įmonės veiklos valdymo strategiją ir yra neatsiejama jos dalis.

Turto banko 2024 m. pagal Įmonės patvirtintas darnumo kryptis

Aplinkosauga ir klimato kaita

 • ≥ 8 % sumažinti CO2, lyginant su 2023 m.  kiekiu
 • 100 % vartoti ir tiekti žaliąją elektros energiją Įmonėms reikmėms ir klientams
 • Padidinti centralizuotai nuomai perduoto nekilnojamojo turto efektyvumą sumažinant 1 darbo vietai tenkančių kv. metrų kiekį, lyginant su 2023 m. – 2,0 % (≤ 19,85 m2)
 • Sumažinti valdomo portfelio vakansiją ≤ 11,24 % (≤ 80 242 m2)

Veiklos skaidrumas ir viešumas

 • Užtikrinti darbuotojų privačių interesų deklaravimą ir deklaracijų atnaujinimą 100 %
 • Etikos kodekso pažeidimų skaičius – 0 vnt.
 • Supažindinti naujus Įmonės darbuotojus su antikorupcinės aplinkos kūrimo nuostatomis – 100 %

Žmogaus teisės ir darnūs darbo santykiai

 • Žmogaus teisių pažeidimų atvejų Įmonėje skaičius – 0
 • Atvejų, susijusių su patiriama diskriminacija Įmonėje, skaičius – 0
 • Įmonės darbuotojų įsitraukimas – 71 %
 • Incidentų skaičius darbo vietoje – 0
 • Nukentėjusių darbuotojų skaičius darbo vietoje – 0

Teikiamų paslaugų kokybė, poveikis visuomenei

 • Klientų pasitenkinimas Įmonės teikiamomis paslaugomis (NPS) – 60 %

Metinės darnumo ataskaitos

Visas įmonės ataskaitas rasite čia.