Viešieji pirkimai

Turto bankas kasmet viešųjų pirkimų būdu įsigyja įvairių paslaugų, darbų ir prekių pagal savo veiklos sritis, kurios apima administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymą, valstybės turto pardavimą, valstybės turto privatizavimą ir skolų išieškojimą. Didžiąją dalį pirkimų sudaro pastatų priežiūros, remonto, projektavimo ir statybų darbų bei paslaugų pirkimai. Taip pat perkamos įvairios ekspertinės paslaugos, nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos, konsultacijos, galimybių studijų parengimas ir pan.

Šioje mūsų interneto svetainės dalyje galima surasti informaciją apie Turto banko:

  • Planuojamus (nuoroda), vykstančius bei įvykusius pirkimus bei jų ataskaitas (nuoroda)
  • nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti pirkimų sutartis
  • sudarytas viešųjų pirkimų sutartis (nuoroda)
  • organizuojamas rinkos konsultacijas
  • pirkimų techninių specifikacijų projektus (nuoroda)

Su šiuo metu vykdomais pirkimais kviečiame susipažinti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

 

Turto bankas prieš įgyvendindamas reikšmingus, didelės apimties projektus ar paskelbdamas didelės vertės pirkimus, reguliariai organizuoja rinkos konsultacijas. Turto banko planuose – organizuoti reguliarius susitikimus su tiekėjais ir rangovais.

Dalis pirkimų Turto banke vykdomi naudojantis pažangia dinamine viešųjų pirkimų metodika. Tokiu būdu perkami pastatų modernizavimo, aptarnavimo, remontų, kitų prekių, darbų ir paslaugų pirkimai.

Tiekėjus, kurie norėtų dalyvauti pirkimuose, vykdomuose naudojantis dinaminėmis pirkimų sistemomis (DPS), kviečiame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos metodine medžiaga (nuoroda). Informacija, kaip tiekėjui pateikti paraišką Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dėl dalyvavimo DPS, pateikiama nuo 34 skaidrės.

2024 metai

SKELBIMAS DĖL ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ RASEINIUOSE NUOMOS PIRKIMO

Administracinių patalpų Raseiniuose nuomos pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis: administracinės patalpos Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos funkcijoms ir veiklai vykdyti (toliau – Patalpos).

Perkančioji organizacija: Valstybės įmonė Turto bankas, įm. k. 112021042, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius.

Kontaktiniai asmenys: Klientų aptarnavimo skyriaus Turto nuomos vadovė Aida Čeičienė, tel. 8 674 42800, el. p. aida.ceiciene@turtas.lt.

Informacija, apie pirkimą skelbiama: laikraštyje „Alio, Raseiniai“, Perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje.

Pasiūlymų pateikimo tvarka ir terminas: Pasiūlymai pateikiami užklijuotuose vokuose VĮ Turto bankui, Kęstučio g. 45, Vilniuje arba siunčiami paštu, VĮ Turto bankui, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius. Pasiūlymai turi būti gauti iki 2024 m. kovo 13 d. iki 13:00 val.

Kalba, kuria turi būti parengti Pasiūlymai: Lietuvių.

Dokumentai, kuriuos Kandidatai turi pateikti, techniniai, ekonominiai duomenys, kuriuos turi atitikti Patalpos: nurodyta Nuomos pirkimo sąlygose.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio Pasiūlymo vertinimo kriterijumi: pasiūlymų vertinimo kriterijai nurodyti Nuomos pirkimo sąlygose.

Pridedami dokumentai:

SKELBIMAS DĖL ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ KAIŠIADORSE NUOMOS PIRKIMO

 Administracinių patalpų Kaišiadoryse nuomos pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis: administracinės patalpos Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos funkcijoms ir veiklai vykdyti (toliau – Patalpos).

Perkančioji organizacija: Valstybės įmonė Turto bankas, įm. k. 112021042, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius.

Kontaktiniai asmenys: Klientų aptarnavimo skyriaus Turto nuomos vadovė Aida Čeičienė, tel. 8 674 42800, el. p. aida.ceiciene@turtas.lt.

Informacija, apie pirkimą skelbiama: laikraštyje „Kaišiadorių aidai“, Perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje .

Pasiūlymų pateikimo tvarka ir terminas: Pasiūlymai pateikiami užklijuotuose vokuose VĮ Turto bankui, Kęstučio g. 45, Vilniuje arba siunčiami paštu, VĮ Turto bankui, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius. Pasiūlymai turi būti gauti iki 2024 m. kovo 21 d. iki 13:00 val.

Kalba, kuria turi būti parengti Pasiūlymai: Lietuvių.

Dokumentai, kuriuos Kandidatai turi pateikti, techniniai, ekonominiai duomenys, kuriuos turi atitikti Patalpos: nurodyta Nuomos pirkimo sąlygose.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio Pasiūlymo vertinimo kriterijumi: Pasiūlymų vertinimo kriterijai nurodyti Nuomos pirkimo sąlygose.

Pridedami dokumentai:

2022 metai

SKELBIMAS DĖL ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ANYKŠČIUOSE NUOMOS PIRKIMO

Administracinių patalpų Anykščiuose nuomos pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis: administracinės patalpos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos funkcijoms ir veiklai vykdyti (toliau – Patalpos).

Perkančioji organizacija: Valstybės įmonė Turto bankas, įm. k. 112021042, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius.

Kontaktiniai asmenys: Klientų aptarnavimo skyriaus Turto nuomos vadovė Aida Čeičienė, tel. 8 674 42800, el. p. aida.ceiciene@turtas.lt.

Informacija, apie pirkimą skelbiama: laikraštyje „Anykšta“, www.aruodas.lt, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje https://vaikoteises.lt/apie-tarnyba/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/, ir šiame Perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje https://www.turtas.lt/lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/.

Pasiūlymų pateikimo tvarka ir terminas: Pasiūlymai pateikiami užklijuotuose vokuose VĮ Turto bankui, Vilniaus g. 16, Vilniuje, kabinete Nr. 102 arba siunčiami paštu, VĮ Turto bankui, Vilniaus g. 16, 01402 Vilniuje. Pasiūlymai turi būti gauti iki 2022 m. balandžio 11 d. iki 13:00 val.

Kalba, kuria turi būti parengti Pasiūlymai: Lietuvių.

Dokumentai, kuriuos Kandidatai turi pateikti, techniniai, ekonominiai duomenys, kuriuos turi atitikti Patalpos: nurodyta Nuomos pirkimo sąlygose.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio Pasiūlymo vertinimo kriterijumi: Pasiūlymų vertinimo kriterijai nurodyti Nuomos pirkimo sąlygose.

Pridedami dokumentai:

2021 metai

Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 82 str. 2 d. Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, tai patvirtinantį dokumentą paskelbti pirkėjo profilyje ir jį saugoti kartu su kitais pirkimo dokumentais VPĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai informuojame, kad Valstybės įmonė Turto bankas, adresas Kęstučio g. 45, Vilnius, įmonės kodas 112021042 (toliau – Perkančioji organizacija), numato pirkti valymo ir teritorijos tvarkymo paslaugas.

Perkančioji organizacija yra įsigijusi valymo standartą, parengtą pagal Perkančiosios organizacijos poreikius, kuriuo vadovaudamiesi bus pakeltas Perkančiosios organizacijos valdomų objektų valymo ir teritorijos tvarkymo paslaugų lygis. Valymo standarte išsamiai aprašyti valymo lygiai ir reikalavimai jiems, tiksliai apibrėžtos sankcijos už kokybės lygio neatitikimą. CPO kataloge perkamų valymo ir teritorijos tvarkymo paslaugų pagal valymo standartą nėra.

Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija nepirks valymo ir teritorijos tvarkymo paslaugų per CPO, o sukurs dinaminę pirkimų sistemą šių paslaugų pirkimui.

2020 metai

Administracinių patalpų Utenos mieste nuomos pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis: administracinės patalpos Užimtumo tarnybos funkcijoms ir veiklai vykdyti (toliau – Patalpos).

Perkančioji organizacija: Valstybės įmonė Turto bankas, įm. k. 112021042, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius.

Kontaktiniai asmenys: Parduodamo turto administravimo skyriaus Turto nuomos grupės vadovė Aida Čeičienė, tel. 8 674 42800, el. p. aida.ceiciene@turtas.lt.

Informacija, apie pirkimą skelbiama: laikraštyje „Utenos diena“, www.aruodas.lt ir šiame Perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje.

Pasiūlymų pateikimo tvarka ir terminas: Pasiūlymai pateikiami užklijuotuose vokuose VĮ Turto bankui, Vilniaus g. 16, Vilniuje, kabinete Nr. 102 arba siunčiami paštu, VĮ Turto bankui, Vilniaus g. 16, 01402 Vilniuje. Pasiūlymai turi būti gauti iki 2021 m. sausio 15 d. iki 11:00 val.

Vykdant nuomos pirkimą gautas suinteresuoto kandidato prašymas pratęsti Pasiūlymų pateikimo terminą mažiausiai iki 2021 m. sausio 15 d.

Perkančioji organizacija išanalizavus gautą prašymą, ir atsižvelgdama į tai, jog Lietuvos Respublikos teritorijoje yra paskelbtas karantinas priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2020 m. gruodžio 23 d. 11:00 val. į 2021 m. sausio 15 d. 11:00 val.

Kalba, kuria turi būti parengti Pasiūlymai: Lietuvių.

Dokumentai, kuriuos Kandidatai turi pateikti, techniniai, ekonominiai duomenys, kuriuos turi atitikti Patalpos: nurodyta Nuomos pirkimo sąlygose.

Nuomos sąlygose pakoreguotas Utenos miesto autobusų stoties adresas iš K. Donelaičio g. 30, Utena į A. Baranausko g. 7, Utena. Nuomos pirkimo sąlygų aktuali redakcija skelbiama šiame Perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio Pasiūlymo vertinimo kriterijumi: Pasiūlymų vertinimo kriterijai nurodyti Nuomos pirkimo sąlygose.

Pridedami dokumentai: