Prisijunk prie VTIPS

Turto bankas yra Valstybės turto informacinės paieškos sistemos (VTIPS) tvarkytojas, šios sistemos valdytojas – Finansų ministerija. Į šią sistemą duomenis privalo teikti visi valstybės turto valdytojai ir naudotojai. Duomenis galima pateikti, prisijungus prie sistemos.

Kilus klausimų prašome kreiptis į VTIPS pagalbą:
Tel.: +370 696 28078, +370 686 73806
El. paštu: pagalba@valstybesturtas.lt

Prisijungti

VTIPS institucijos

Vadovaujantis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 813 (toliau – VTIPS Nuostatai), ir Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111 (toliau – VTIPS Taisyklės), VTIPS naudotojai ir duomenų teikėjai yra:

 • valstybės nekilnojamojo turto valdytojai – valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, valstybės įmonės, patikėjimo teise (arba pagal patikėjimo sutartį) valdančios, naudojančios ir disponuojančios valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (toliau – VNT) ir ilgalaikį materialųjį valstybės turtą (toliau – turto valdytojai);
 • valstybės nekilnojamojo turto naudotojai – valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ir VNT panaudos pagrindais pagal panaudos sutartį naudojančios valstybės institucijos ir įstaigos (toliau – turto naudotojai);
 • valstybės institucijos, kurios valstybės pavestų funkcijų vykdymui naudoja išsinuomotą privačių asmenų arba savivaldybėms nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.

Valstybės turto valdytojai ir naudotojai sudaro VTIPS institucijų sąrašą.

VTIPS duomenų tvarkymas

Pradiniai duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (statinius, patalpas arba jų dalis) į VTIPS buvo perkelti iš Nekilnojamojo turto registro (toliau – NTR), kurio tvarkytojas – VĮ Registrų centras. Perkėlus duomenis į VTIPS, atsirado NTR duomenų nekorektiškumo atvejų, pvz.: NTR nurodytos turto valdymo ir naudojimo (nuoma, panauda) sutartys, kurios jau yra pasibaigusios, tačiau nėra duomenų, ar jos buvo pratęstos, tapo neterminuotos; identifikuojama daiktinė patikėjimo teisė, nors turto valdytojas VNT valdo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį; nenurodyta (arba neatitinka) pagal sutartis kitiems turto subjektams perduoto VNT ploto suma; nenurodyta sutarčių pabaigos data ir pan.

Kad VTIPS sistemoje duomenys būtų korektiški ir atitiktų sudarytus sandorius bei turto valdytojų finansinę atskaitomybę, VTIPS institucijos ir Turto bankas, kaip VTIPS administruojanti ir prižiūrinti institucija, atlieka VNT duomenų, esančių VTIPS, tvarkymą:

 • VNT pradinių ir atnaujintų duomenų, perkeltų iš NTR, patikrinimas ir tikslinimas;
 • VNT sandorių (VNT patikėjimo, panaudos, nuomos sutarčių), taip pat nekilnojamojo turto rinkoje išsinuomoto NT duomenų suvedimas, tikslinimas ir papildymas;
 • Kitos privalomos pateikti informacijos suvedimas.

Duomenų į VTIPS teikimas

Vadovaujantis VTIPS Nuostatais ir VTIPS Taisyklėmis, valstybės turto valdytojai ir naudotojai kasmet į VTIPS turi teikti tokius duomenis:

 • valstybės nekilnojamojo turto ir išsinuomoto ar kitaip gauto nekilnojamojo turto išlaikymui patirtas išlaidas (komunalines, eksploatavimo, remonto ir kitas);
 • duomenis apie patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto likutines vertes;
 • išnuomoto valstybės nekilnojamojo turto ir išsinuomoto privataus nekilnojamojo turto nuomos kainas;
 • valdomo ir naudojamo administracinės paskirties nekilnojamojo turto kabinetinį plotą ir darbuotojų skaičių;
 • kito valstybės turto (motorinių transporto priemonių, laivų, orlaivių ir kt.), nurodyto VTIPS Taisyklių 33 punkte, duomenis.

Daugiau informacijos apie VTIPS duomenų teikimą rasite sąnaudų suvedimo ir kitų duomenų suvedimo atmintinėse, taip pat VTIPS naudojimo instrukcijose.

VTIPS naudotojo paskyros administravimas

Jei reikalinga naujo VTIPS naudotojo paskyra, prireikė pakeisti VTIPS naudotojo roles ar pašalinti neaktyvų VTIPS naudotoją iš sistemos, prašome užpildyti VTIPS naudotojų formą ir atsiųsti ją el. paštu pagalba@valstybesturtas.lt.

VTIPS naudotojų vaidmenys ir teisės

Vaidmuo Aprašymas
Duomenų teikėjas

Duomenų teikėjas yra atsakingas už veiklos duomenų pateikimą į sistemą. Duomenų teikėjas pateikia VNT valdymo ir priežiūros sąnaudų, kitų veiklos duomenų pateikimą. Šį vaidmenį turinčiam naudotojui negali būti priskirtas Institucijos vadovo vaidmuo.

NT objektų tvarkytojas

VNT objektų tvarkytojui suteikiamos teisės tvarkyti (kurti, redaguoti) institucijos VNT objektų įrašus, teikti duomenis apie darbuotojus ir likutines vertes. Šį vaidmenį turinčiam naudotojui negali būti priskirtas Institucijos vadovo vaidmuo.

Sprendimų derintojas

Šį vaidmenį turinčiam naudotojui suteikiamos teisės derinti sprendimus. Šį vaidmenį turinčiam naudotojui negali būti priskirtas Institucijos vadovo vaidmuo.

Institucijos vadovas

Institucijos vadovui (vadovui arba asmeniui, įgaliotam sistemoje atlikti institucijos vadovo funkcijas) suteikiamos teisės patvirtinti sprendimus sprendimų derinimo procesuose. Šį vaidmenį turinčiam naudotojui tuo pačiu metu negali būti suteikti Duomenų teikėjo ar NT objektų tvarkytojo vaidmenys.

Institucijos analitikas

Institucijos analitikui suteikiamos teisės prieigai prie analitikos įrankio. Šį vaidmenį turintis naudotojas gali turėti Institucijos vadovo arba Duomenų teikėjo, arba NT objektų tvarkytojo vaidmenį, tačiau ne visus tuo pačiu metu, išlaikant reikalavimą, kad Vadovo vaidmuo negali būti priskirtas NT objektų tvarkytojui ar Duomenų teikėjui.

Teisės aktai ir dokumentai