Veiklos skaidrumas ir viešumas

Mums svarbus visuomenės pasitikėjimas, todėl vykdydami savo veiklą remiamės sąžiningumo ir skaidrumo principais, teikdami prioritetą visuomenės interesams. Mūsų darbuotojai vengia asmeninių ir viešųjų interesų konflikto, nesiekia asmeninės naudos. Įmonėje galioja darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo tvarka.

Mes netoleruojame kyšininkavimo, piktnaudžiavimo pareigomis, prekybos įtaka, protekcionizmo, nepotizmo ir sukčiavimo. Siekdami užkirsti kelią bet kokioms korupcijos apraiškoms, vadovaujamės įmonėje patvirtina Nulinės tolerancijos korupcijai politika.

Taikome veiksmingas priemones, užtikrinančias, kad visi paslaugų, prekių ir rangos darbų pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo reikalavimų. Nepripažįstame sukčiavimo, kyšininkavimo ar kitų neleistinų, konkurenciją ribojančių veiksmų. Įmonėje galioja Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, kuria vadovaujamės vykdydami viešuosius pirkimus.

Informacija apie Skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatų įgyvendinimą