Specialieji įpareigojimai

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas įpareigoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrą įsakymu patvirtinti specialiuosius įpareigojimus valstybės įmonėms ir jų dukterinėms bendrovėms.

Turto bankui nustatyti specialieji įpareigojimai:

 • Skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų administravimas
 • Valstybeiir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas
 • Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir koordinavimas
 • Centralizuotai valdyti perduoto administracinės ir kitos paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymas ir priežiūra pagal nuomos sutartis,  valstybės institucijų ir įstaigų aprūpinimas administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, įgyvendinant centralizuotai valdomo administracinės paskirties nekilnojamojo turto  atnaujinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus
 • Valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų bei kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimas, taip pat valstybinės žemės sklypų, priskirtų parduodamam savivaldybių nekilnojamajam turtui, pardavimo sandorių sudarymas ir administravimas
 • Valstybės turto informacinės paieškos sistemos (toliau – VTIPS) tvarkytojo funkcijų atlikimas, įskaitant turto valdytojų sprendimų dėl jų valdomo valstybės nekilnojamojo turto panaudos, nuomos ar perdavimo patikėjimo teise, privalomą derinimą, valstybės nekilnojamojo turto valdymo efektyvumo analizės ir metinių valstybės turto valdymo ataskaitų rengimą, naudojantis VTIPS
 • Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto nekilnojamojo turto, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų administravimas, pardavimas ir (arba) privatizavimas
 • Juridiniųasmenų likvidavimas
 • Nurašyto valstybės nekilnojamojo turto likvidavimo (griovimo) darbų organizavimas
 • Vyriausybės nustatyta tvarka atstovavimas valstybei bylose dėl nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo ir kitose bylose dėl valstybės nekilnojamojo turto nuosavybės teisių gynimo, kai šis turtas nėra perduotas kitai valstybės institucijai ar įstaigai
 • Kitos teisės aktuose nustatytos veiklos, susijusios su centralizuotu valstybės nekilnojamojo turto valdymu, valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimu, skolų valstybei išieškojimu ir paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų administravimu, bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto nekilnojamojo turto ir akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų administravimu
Įmonės pajamas, vykdant specialiuosius įpareigojimus, sudaro:
 • Atlygis, kurį įmonė gauna už specialiųjų įpareigojimų vykdymą apskaičiuotą Vyriausybės nustatyta tvarka atskirai kiekvienai veiklai, nustatytai Lietuvos Respublikos Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme. Atlygio apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
 • Nuomos pajamos už valstybės institucijoms ir įstaigoms išnuomotą jų poreikius atitinkantį nekilnojamąjį turtą, reikalingą valstybinėms funkcijoms atlikti, apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinta tvarka.
 • Valstybės biudžeto lėšos, kuriomis kompensuojamos įmonės sąnaudos už specialiųjų įpareigojimų vykdymą.

Įmonės sąnaudos, vykdant specialiuosius įpareigojimus, patiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.

Specialiųjų įpareigojimų rezultatas (pelnas/nuostolis) apskaičiuojamas įvertinus per ataskaitinį laikotarpį patirtas tiesiogines ir priskirtas netiesiogines sąnaudas bei atėmus specialiesiems įpareigojimams priskirtą pelno mokesčio dalį. Specialiųjų įpareigojimų rezultatas apskaičiuojamas vieną kartą per metus, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki nustatytos privalomo atlikti įmonėje finansinio audito pabaigos datos.

Specialiųjų įpareigojimų EBITDA paskaičiuojama prie veiklos, vykdant specialiuosius įpareigojimus, rezultato pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas.

Teisės aktai, dokumentai ir ataskaitos