Specialieji įpareigojimai

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas įpareigoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrą įsakymu patvirtinti specialiuosius įpareigojimus valstybės įmonėms ir jų dukterinėms bendrovėms.

Turto bankui nustatyti specialieji įpareigojimai:
 • Skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų administravimas
 • Įmonei patikėjimo teise perduotų valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas
 • Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir koordinavimas
 • Centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimas
 • Valstybės institucijų ir įstaigų aprūpinimas valstybinėms funkcijoms atlikti reikalingu ir jų poreikius atitinkančiu administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu ir (jeigu reikia) kitos paskirties valstybės nekilnojamuoju turtu, reikalingu valdymo ir naudojimo tikslams ir turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti
 • Patikėjimo teise valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuoma
 • Valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų žemės sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimas
 • Valstybės turto informacinės paieškos sistemos tvarkytojo funkcijų atlikimas
 • Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto nekilnojamojo turto, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų administravimas
 • Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ataskaitos rengimas
 • Turto valdytojų sprendimų, susijusių su jų valdomo valstybės nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, projektų derinimas
 • Neteisėtai įsteigtų juridinių asmenų likvidavimas
 • Valstybės nekilnojamojo turto nurašymas ir likvidavimas
 • Atstovavimas valstybei teismuose dėl nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo ir kitose bylose dėl valstybės nekilnojamojo turto nuosavybės teisių gynimo, kai šis turtas nėra perduotas kitai valstybės institucijai ar įstaigai
 • Kiti teisės aktais nustatyti specialieji įpareigojimai
Įmonės pajamas, vykdant specialiuosius įpareigojimus, sudaro:
 • Atlygis, kurį įmonė gauna už specialiųjų įpareigojimų vykdymą apskaičiuotą Vyriausybės nustatyta tvarka atskirai kiekvienai veiklai, nustatytai Lietuvos Respublikos Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme. Atlygio apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
 • Nuomos pajamos už valstybės institucijoms ir įstaigoms išnuomotą jų poreikius atitinkantį nekilnojamąjį turtą, reikalingą valstybinėms funkcijoms atlikti, apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinta tvarka.
 • Valstybės biudžeto lėšos, kuriomis kompensuojamos įmonės sąnaudos už specialiųjų įpareigojimų vykdymą.

Įmonės sąnaudos, vykdant specialiuosius įpareigojimus, patiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.

Specialiųjų įpareigojimų rezultatas (pelnas/nuostolis) apskaičiuojamas įvertinus per ataskaitinį laikotarpį patirtas tiesiogines ir priskirtas netiesiogines sąnaudas bei atėmus specialiesiems įpareigojimams priskirtą pelno mokesčio dalį. Specialiųjų įpareigojimų rezultatas apskaičiuojamas vieną kartą per metus, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki nustatytos privalomo atlikti įmonėje finansinio audito pabaigos datos.

Specialiųjų įpareigojimų EBITDA paskaičiuojama prie veiklos, vykdant specialiuosius įpareigojimus, rezultato pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas.

Teisės aktai, dokumentai ir ataskaitos