Skolų išieškojimas

Paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų bei valstybės garantijų administravimas

Turto bankas administruoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos perduotas valstybės perskolinamas paskolas bei valstybės garantuojamas paskolas, suteiktas ūkio subjektams, kurios priskirtos padidėjusios ir didžiausios rizikos grupėms. Perduotos administruoti skolos administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos skolos įstatymu, Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymu, Pavedimo sutartimi, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Turto banko bei kitais teisės aktais.

Pasibaigus 2024 m. I ketvirčiui Turto bankas administruoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos perduotų 4 skolininkų skolas, kurių likutis yra 10,2 mln. Eur.

 

Iš komercinių bankų perimtų bei pirktų aktyvų valdymas

Vykdydamas bankų restruktūrizavimo programą, 1996–1999 metais Turto bankas perėmė arba pirko už VVP keturių komercinių bankų aktyvus. Siekiant paspartinti nuo 1995-1997 metų užsitęsusį bankų likvidavimą, nuo 2002 m. Turto bankas neatlygintinai perėmė dar dešimties bankrutavusių komercinių bankų nerealizuotus aktyvus. Visi šie bankai jau likviduoti ir išregistruoti, tačiau skolų išieškojimas iš bankų skolininkų vykdomas toliau.

Šios kategorijos neveiksnių aktyvų likutis pasibaigus 2024 m. I ketvirčiui yra 31,7 mln. Eur.

Iš kitų institucijų perimtų reikalavimo teisių realizavimas

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 16 dalyje  nustatyta mokesčių administratoriaus teisė finansų ministro nustatyta tvarka perduoti atstovavimo pagrindais arba perleidžiant reikalavimo teisę mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų išieškojimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui. Remiantis šia nuostata, Valstybinė mokesčių inspekcija ir Lietuvos Respublikos muitinė  yra perleidusios mokestinių nepriemokų išieškojimą Turto bankui. Be to, skolų išieškojimai atliekami pagal reikalavimo teisės Turto bankui perleidimo sutartį, kuri buvo pasirašyta remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimu  Nr. 472 „ Dėl Garantinio fondo reikalavimo teisės perleidimo akcinei bendrovei Turto bankui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Garantinio fondo steigimo“ dalinio pakeitimo“, galiojusiu iki 2013 m. kovo 30 d.

Pasibaigus 2024 m. I ketvirčiui Turto bankas išieško mokestines nepriemokas ir reikalavimo teises iš 103 skolininkų. Perimtų mokestinių nepriemokų likutis – 13,1 mln. Eur.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr.1459 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nuoroda, nustatyta, kad Europos Sąjungos finansines paramos lėšas administruojančioji institucija perleidžia Turto bankui reikalavimo teises į tuos projektų vykdytojus, kurie, gavę paramos lėšas, jas netinkamai panaudojo ir per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą tokių lėšų negrąžino į valstybės biudžetą. Vadovaujantis šia nuostata, yra pasirašytos Reikalavimo teisių perleidimo sutartys su įvairiomis institucijomis

Pasibaigus 2024 m. I ketvirčiui Turto bankas išieško skolas iš 124 skolininkų, kurie netinkamai panaudojo Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas. Perimtų reikalavimo teisių likutis – 17,8 mln. Eur.

Iš viso Turto banko valdomas pagal pavedimo sutartis administruojamų paskolų, išieškoti perleistų reikalavimo teisių, iš likviduotų bankų perimtų neveiksnių aktyvų portfelis pasibaigus 2024 m. I ketvirčiui sudaro 73,3 mln. Eur.

Leidimų valstybės skolininkams suteikimas

Lietuvos Respublikos juridinis ar fizinis asmuo, pagal sutartį, sudarytą su valstybe, arba pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus gavęs paskolą iš valstybės vardu gautos paskolos lėšų ir įsipareigojęs valstybei dėl jos naudojimo ir grąžinimo, arba gavęs paskolą pagal sutartį, sudarytą su vidaus ar užsienio kreditoriumi, arba pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, kurių sąlygų įvykdymą garantuoja valstybė, išskyrus komercinius bankus ir savivaldybes, iki visiško turtinių įsipareigojimų įvykdymo be Finansų ministerijos arba Turto banko, kai ši įmonė administruoja Finansų ministerijos perduotas paskolas ir kitus turtinius įsipareigojimus, raštiško leidimo ir nesuderinę sąlygų šiems veiksmams atlikti neturi teisės:

  • reorganizuoti įmonės;
  • mažinti įstatinio kapitalo;
  • parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti, įkeisti ilgalaikio turto;
  • laiduoti ar kitaip garantuoti savo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymo;
  • teikti paskolų (išskyrus vartojimo kreditą);
  • investuoti turto į kitus ūkio subjektus;
  • prisiimti naujų įsipareigojimų išplatinant skolos vertybinius popierius, pasirašant paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ar kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.

Šie leidimai išduodami vadovaujantis žemiau nurodytais dokumentais.

Dokumentai

Reikalavimo teisės ir valstybės nuosavybėn perimto skolininkų arba trečiųjų asmenų turto pardavimo aukcionai

Turto bankas, išieškodamas skolas valstybei ir administruodamas pagal pavedimo sutartis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija jai perduotas administruoti paskolas, valstybės garantijas ir kitus turtinius įsipareigojimus, parduoda reikalavimo teises pagal jai perduotas išieškoti skolas bei perima valstybės nuosavybėn skolininkų arba trečiųjų asmenų turtą, jeigu nepavyko jo parduoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir (ar) Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, jį administruoja ir parduoda vadovaujantis 2015 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 262 „Dėl valstybės reikalavimo teisės ir valstybės nuosavybėn perimto skolininkų arba trečiųjų asmenų turto pardavimo viešojo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda).

Likviduotos investicinės akcinės bendrovės (IAB)

Vadovaujantis 2003 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymu Nr. IX-1710 (nuoroda) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimas Nr. 1165 „Dėl investicinių akcinių bendrovių likvidavimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda), Turto bankas teismo nutartimis buvo paskirtas 112 investicinių akcinių bendrovių likvidatoriumi. Visų bendrovių likvidavimo procedūros baigtos, jos yra išregistruotos iš Juridinių asmenų registro.