Turto banko valdyba veiklą baigė įmonei pasiekus įspūdingus rezultatus

2022-05-24

Valstybės administracinį turtą centralizuotai valdančios įmonės Turto banko valdyba baigė darbą. Tai buvo pirmoji profesionali Turto banko valdyba, kurios sudėtyje buvo trys nepriklausomi nariai ir po vieną akcininko ir įmonės darbuotojų atstovą. Nuo 2018-ųjų, kai valdyba pradėjo savo darbą, Turto bankas užbaigė administracinio valstybės turto centralizaciją, perėjo nuo nuomos prie panaudos santykių, pasiekė įspūdingus finansinius ir klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodiklius. 

Ketverių metų valdybos kadencija buvo itin intensyvi – įvyko daugiau nei 90 posėdžių, priimta pusė tūkstančio įvairių sprendimų, per 300 nutarimų, užfiksuota pusantro šimto rekomendacijų.

„Nors valstybės įmonių valdyboms teisės aktai suteikia mažiau galių nei klasikinėje akcinėje bendrovėje, tiek tarpusavyje, tiek su įmone ir jos steigėja Finansų ministerija susitarėme, kad patys sau kelsime kur kas aukštesnių standartų lūkesčių kartelę ir sieksime geriausių valdysenos praktikų diegimo. Tais atvejais, kai įstatymais tam tikrų klausimų sprendimo kompetencija buvo atiduota steigėjui, valdyba teikė konkrečias ir argumentuotas rekomendacijas“, – darbo Turto banko valdyboje specifiką apibūdina nepriklausoma jos narė Viktorija Trimbel.

Tai buvo primoji valdyba, kūrusi bei diegusi daug įvairių naujų gerosios valdysenos praktikų, vidaus politikų bei procedūrų, daug dėmesio skyrusi strateginių įmonės krypčių išgryninimui, biudžeto sąnaudų efektyvumo didinimui, paslaugų kokybės ir klientų patirčių gerinimui, įmonės procesų optimizavimui, rizikų, procesų bei personalo valdymo klausimams. Tuo pačiu specifinis teisinis Turto banko veiklos reguliavimas valdybos kompetencijai priskyrė nemažai klausimų, susijusių su tiesiogine įmonės veikla.

„Visus šiuos ketverius metus buvo jaučiamas valdybos narių įsitraukimas ir dėmesys įmonės veiklai. Valdybos nariai diskutuodavo ir ieškodavo geriausių sprendimų, dalijosi rekomendacijomis ir patarimais, vykdė nuoseklią įmonės veiklos stebėseną, kėlė aiškius ir ambicingus tikslus. Valdybos narių įžvalgos buvo ypač vertingos susidūrus su pandemija ir diskutuojant dėl hibridinio darbo organizavimo viešajame sektoriuje koncepcijos, galimų rizikų ir galimybių. Savo įžvalgomis jie nubrėžė įmonės veiklos kryptį ateinantiems metams“, – apie valdybos indėlį įmonės veikloje kalba Mindaugas Sinkevičius, Turto banko generalinis direktorius.

Valdyba skatino įmonę koncentruotis į pagrindinę veiklą – efektyvų valstybės administracinio turto valdymą bei centralizuotai valdomo turto kokybės gerinimą. Per valdybos veiklos laikotarpį buvo užbaigta administracinio valstybės nekilnojamojo turto centralizacija, pereita nuo panaudos prie nuomos santykių, dalis valstybės įstaigų atsisakė perteklinio ir funkcijoms vykyti nereikalingo turto. Šis procesas toliau tęsiasi, o ploto efektyvumo rodiklis – plotas, tenkantis vienam darbuotojui – kasmet mažėja. Šiuo metu Turto bankas valdo 703 tūkst. kv. m administracinio valstybės nekilnojamojo turto, yra sudaręs apie 880 nuomos sutarčių, o centralizuotos administracinio turto nuomos pajamos praėjusiais metais siekė – 11,8 mln. eurų.

Klientų pasitenkinimo Turto banko teikiamomis paslaugomis rezultatas išaugo nuo -7 proc. 2019 m. iki 47 proc. 2021 m. gruodį. 

Tai, kad siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei klientų patirtį valdybos ir įmonės pastangos buvo nukreiptos tinkama kryptimi, įrodo klientų pasitenkinimo Turto banko teikiamomis paslaugomis tyrimo rezultatai. 2019 m., kai šis tyrimas buvo atliktas pirmą kartą, rezultatas buvo -7 proc., o 2021 m. gruodį – 47 proc. 

Pasak nepriklausomo valdybos nario Vidmanto Šiugždinio, per ketverius metus įmonės komanda stipriai pasistūmėjo į priekį, tobulinta žmogiškųjų išteklių politika ir darbo sąlygos, išaugo motyvacija, gerėjo komunikacija ir bendravimas su klientais, išaugo dėmesys klientų aptarnavimui, stebimi klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodikliai, diegiamos IT sistemos, įmonėje puikiai veikia nuotolinis darbas.

„Vis tik būsimos Turto banko valdybos dar laukia ne vienas iššūkis – gerinti valdyseną, automatizuoti procesus, didinti greitį ir produktyvumą, gerinti darbuotojų įsitraukimą, didinti atlygį, auginti nekilnojamojo turto valdymo kompetencijas ir panašiai. Nors valstybės valdomų įmonių veiklos specifika diktuoja tam tikras taisykles, norėtųsi, kad jų valdyboms tektų mažiau priimti formalių sprendimų, o daugiau būtų koncentruojamasi į strateginius ir vertės kūrimo klausimus“, – linki valdybos narys.  

Daugiausiai sprendimų valdyba priėmė dėl turto atnaujinimo projektų bei turto pardavimo, nuolat stebėjo, kaip įgyvendinami strateginiai įmonės projektai. Baigti paruošiamieji 50 mln. eurų vertės administracinio valstybės turto modernizacijos programos darbai ir šiuo metu jau pradedami pirmieji rangos darbų pirkimai. Buvo vykdomi ir šiuo metu dar vyksta 8 įvairios paskirties valstybės objektų atnaujinimo projektai. Per 2018–2021 m. suremontuota daugiau nei 13,7 tūkst. kv. m ploto administracinio turto, o darbo sąlygos pagerėjo beveik 700 viešojo sektoriaus darbuotojų. Per 2018–2021 m. Turto bankas pardavė 2,4 tūkst. objektų ir sudarė pardavimo sutarčių daugiau kaip už 162  mln. eurų. Iš komercinės nuomos sandorių gauta 6 mln. eurų pajamų.

Įmonės valdyba tvirtino didelės vertės sandorius ir planuojamus pirkimus, pvz.: Lukiškių kalėjimo nuomos sandorį, žaliosios elektros energijos pirkimą, sutartį dėl policijos administracinio pastato Vilniuje, Sietyno g., rangos darbų ir daugelį kitų.

Per ketverius valdybos veiklos metus įmonės metinė EBITDA padidėjo daugiau nei 5 kartus – nuo 1,5 mln. eurų 2018 m. iki 7,9 mln. eurų pernai. Grynasis pelnas – nuo 151 tūkst. eurų 2018 m. iki 2,74 mln. eurų pernai.

Kadenciją baigusi Turto banko valdyba veiklą pradėjo 2018 m. gegužės 14 d. Valdybą sudarė trys nepriklausomi nariai: pirmininkas Darius Indriūnas, UAB „Aurochs investments“ partneris, Viktorija Trimbel – UAB „Quantum capital“ vadovaujanti partnerė ir Vidmantas Šiugždinis – UAB „Impuls LTU“ įmonių grupės valdybos narys. Taip pat valdyboje dirbo Lina Frejutė, Finansų ministerijos Apskaitos informacinių sistemų strategijos valdymo grupės vadovė bei Algirdas Stumbrys, Turto banko Valstybinių kompetencijų departamento direktorius.

Turto banko valdybą skiria įmonės savininko teises įgyvendinanti Finansų ministerija 4 metų kadencijai. Šiuo metu rengiamasi skelbti naujos valdybos atranką. Vienas reikšmingiausių pokyčių, laukiančių Turto banko, su kuriuo teks susidurti būsimai valdybai – įmonės juridinio statuso pakeitimas, su tuo susiję tikslai ir iššūkiai, Turto bankui pavestų funkcijų tęstinumo klausimai, administracinio valstybės turto modernizacijos ir atnaujinimo projektai, į kuriuos per artimiausius 10 metų numatoma investuoti daugiau nei 280 mln. eurų.