Naujienų prenumerata

Naujienų prenumeratos užsakymas ir sutikimas asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.

Sutinku, kad valstybės įmonė Turto bankas (kodas 112021042), kurios adresas yra Kęstučio g. 45, Vilnius mano sutikimo pagrindu tvarkytų mano pateiktus duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. kreiptųsi į mane elektroniniu paštu su tikslu teikti man šią informaciją:

Patvirtinu, jog pasirinkus aukščiau pateiktas prenumeratos sritis ir sutikus, esu informuotas apie:

  •  tai, jog mano asmens duomenis valstybės įmonė Turto bankas tvarkys ne ilgiau nei 2 metus nuo asmens duomenų pateikimo dienos, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu;
  •  savo teisę raštu (el. paštu info@turtas.lt ar paštu) kreipiantis į valstybės įmonę Turto banką prašyti susipažinti su įmonės tvarkomais mano asmens duomenimis, reikalauti ištrinti mano asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis, bei teisę į mano asmens duomenų perkeliamumą;
  •  tai, jog laisva valia sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turiu teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu info@turtas.lt ar paštu) kreipiantis į valstybės įmonę Turto banką arba naudojantis valstybės įmonės Turto banko siunčiamuose el. laiškuose suteikiamais funkcionalumais atšaukti duotą sutikimą ir/arba nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju įmonės negalės man ateityje pateikti informacijos, susijusios su valstybės įmone Turto banku;
  •  savo teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.