Darnūs darbo santykiai

Įmonė, kaip atsakingas darbdavys, siekia sukurti orias darbo sąlygas, organizuoti veiklą subalansuojant darbo laiką ir poilsį, rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata, motinystės apsauga, suteikia galimybes suderinti darbo ir gyvenimo šeimoje poreikius. Įmonė reguliariai analizuoja darbuotojų įsitraukimą, darbo aplinką ir ją tobulina.

Skiriame dėmesį darbuotojų saugai ir sveikatai, profesinių ligų prevencijai į. Mūsų darbuotojų saugos samprata apima fizinę saugą ir socialines garantijas.

Savo kalba, veiksmais ir siūlomais sprendimais nediskriminuojame atskirų asmenų ar visuomenės grupių dėl lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, rasės, religijos, odos spalvos, tautybės, šeiminės padėties, ir imamės teisėtų priemonių pastebėtai diskriminacijai sustabdyti. Skatiname darbuotojus nesibaiminant neigiamų pasekmių tiesiogiai ar anonimiškai pranešti apie galimus pažeidimus, diskriminavimo, neetiškus atvejus.

Darbo veiklą organizuojame ir vykdome užtikrindami lygias galimybes, siekiame darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą mokėti tokį pat atlyginimą.

Siekiame kurti pasitikėjimu grįstus santykius su kolegomis. Skatiname visus darbuotojus reikšti savo nuomonę įmonės veiklos klausimais ir ją išklausome. Pasitelkiame technologines ir materialines priemones informacijai saugiai perduoti, atskleisti. Siekiame įtraukti darbuotojus į įmonės veikos tobulinimą, svarbių klausimų sprendimą.

Kartu kuriame kolektyve darbingą, pasitikėjimu vienas kitu grįstą atmosferą ir draugišką aplinką, užkirsdami kelią konfliktams, ieškodami ir šalindami nesutarimų priežastis. Netoleruojame įžeidinėjimo, žeminimo, šmeižto kolegoms, jų darbui, pareigoms ir jų reputacijos menkinimo. Aktyviai dalinamės darbine patirtimi, informacija ir gerąja praktika. Nebijome pripažinti savo klaidų, mokomės iš jų ir atsakingai imamės jas taisyti.

Suprantame, kad pažangos veikloje galime pasiekti tik nuolat tobulėdami. Įmonė kuria darbuotojų ugdymui palankią aplinką, nuolat siekiame tobulėti profesinėje srityje, semtis gerosios praktikos ir diegti naujoves.

Efektyvumas – vienas iš pagrindinių mūsų veiklos prioritetų. Todėl vengiame skubotumo bei paviršutiniškumo, darbą stengiamės atlikti kokybiškai, optimaliu būdu ir suplanuotais terminais, tobuliname veiklos procesus, vadovaujamės įmonėje patvirtintomis, veiklą reglamentuojančiomis tvarkomis ir taisyklėmis.

Saugome darbo priemones, naudojame jas atsakingai, ieškome galimybių mažinti darbo priemonių sąnaudas. Kiekvienas darbuotojas yra individualiai atsakingas už draugiškų aplinkai sprendimų pateikimą ir įgyvendinimą.