Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas numato, kad valstybės įmonėse turi būti nustatomos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Atsižvelgiant į tai Turto banke nustatytos įmonės veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos rizikų valdymas

Korupcijos rizikos analizę atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka, kuri yra skelbiama viešai.

Rizikų metodika

Atsparumo korupcijai lygio nustatymai

2022 m. I ketvirtį Valstybės įmonėje Turto banke buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti koks yra Turto banko darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksas, t. y. koks yra darbuotojų bendras požiūris į korupciją, kiek plačiai paplitęs šis reiškinys ir koks Turto banko darbuotojų santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis.

Siekiant kuo tiksliau nustatyti bendrą Turto banko darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksą anoniminė tyrimo anketa buvo pateikta visiems Turto banke dirbantiems darbuotojams. Tyrime dalyvavo 72 % darbuotojų.

Tyrimo anketa buvo sudaryta iš 18 klausimų, iš jų:

  • 4 klausimai, susiję su informacija apie respondentus (kur respondentai dirba, jų darbo trukmė Turto banke, respondentų išsilavinimas bei respondentų amžius);
  • 7 tiesioginiai klausimai, susiję su respondentų požiūriu į korupciją bei korupcijos prevenciją;
  • 6 papildomi klausimai, kurie pateikiami priklausomai nuo atsakytų tiesioginių klausimų;
  • 1 atviras klausimas, skirtas respondentams, norintiems pateikti pasiūlymus bei pastabas dėl korupcijos prevencijos Turto banke gerinimo.

Išsamiau su apklausos rezultatais galima susipažinti čia.

 

Valstybės įmonės Turto banko  Etikos kodeksas nustato veiklos vertybinius principus, profesines darbuotojų ir Turto banko valdybos narių elgesio nuostatas, kuriomis Turto banke dirbantys asmenys ir kolegialaus organo nariai vadovaujasi atlikdami jiems priskirtas funkcijas.

Dokumentai:

Dovanojimo politika

Turto banke formuodami dovanų politiką atsižvelgiame į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacines gaires Dėl dovanų ir paslaugų priėmimo ribojimų ir Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtą Įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą.

Dovanojimo ir svetingumo temos aptariamos ir Turto banko Etikos kodekse:

  • Turto banko darbuotojai, vykdydami savo pareigas,  netoleruoja ir nepriima jokių dovanų, išskyrus ne didesnės nei 75 Eur vertės dovanas pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su tarnybinėmis pareigomis, taip pat dėl reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įmonės ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais.
  • Apie tiekėjų, partnerių, klientų ar kitų asmenų siūlomas ar gautas dovanas, išskyrus nedidelės vertės (iki 75 Eur) pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su tarnybinėmis pareigomis, taip pat išskyrus  reprezentacijai skirtas dovanas su valstybės, įmonės ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais, visada informuojame savo tiesioginį vadovą ir korupcijos prevencijos funkcijas vykdantį darbuotoją.
  • Pinigai, dovanų kuponai ar kiti piniginę išraišką atspindintys atributai negali būti dovanojami arba priimami kaip dovana, nepaisant jų sumos dydžio.
  • Turto bankas neteikia dovanų ar paslaugų, jei tai daro įtaką kitos šalies sprendimo priėmimui. Dovanos trečiosioms šalims gali būti teikiamos tik tada, kai jos yra teikiamos pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su tarnybinėmis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtos dovanos su valstybės, įmonės ir kitokia simbolika arba kai tai yra paslaugos, kuriomis naudojamasi tarnybiniais tikslais.
  • Kvietimus į nemokamus renginius, maitinimą ir pramogas priimame tik jei tam yra svarbių verslo priežasčių. Kelionės, apgyvendinimas ir kitos išlaidos susijusios su tokių nemokamų paslaugų teikimu visada yra apmokamos Turto banko.
  • Geriausia dovana darbuotojams – virtualus „AČIŪ“ išreikštas Turto banko internetinėje svetainėje.

Antikorupcinė politika

Korupcijai atspari aplinka Turto banke kuriama vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu,  bei Turto banko Etikos kodekse išdėstytomis nuostatomis.

Dokumentai

Informacija ruošiama