Akcijų privatizavimas

Lietuvoje privatizavimo procesas prasidėjo 1991 metais šaliai paskelbus nepriklausomybę. 

Privatizavimo proceso teisinė aplinka per tą laiką keitėsi iš esmės, pradedant privatizavimo objekto traktavimu, privatizavimo objektų vertinimu, atsiskaitymo tvarka ir t.t. Kai kurie įstatymai, galioję pradiniu valstybės nepriklausomybės  atkūrimo etapu, Lietuvos ekonomikos pertvarkymo iš socialistinės į rinkos ekonomiką ar buvo pritaikyti tam tikram pirkėjų segmentui (Butų privatizavimo įstatymas, Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymas, Nemokių valstybinių įmonių privatizavimo įstatymas).

Pagal Lietuvos Respublikos Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą 1991 – 1995 metais, kaip atsiskaitymo priemonę naudojant investicinius čekius, buvo privatizuoti 5706 privatizavimo objektai, iš kurių 2923 stambiosios ir vidutinės įmonės.

Pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą nuo 1995 m. privatizuoti 8538 privatizavimo objektai, iš kurių 4366 valstybei nuosavybės teise priklausantys privatizavimo objektai (2544 –  nekilnojamojo turto objektai ir 1822 –  įmonių akcijų paketai). Pagal šį įstatymą valstybės turto privatizuota už 1 671 244 tūkst. EUR.

Šiuo metu privatizavimo procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio d. nutarimas Nr. 1131 „Dėl privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Privatizavimo objektas – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą privatizavimo objektų sąrašą, taip pat valstybei perduotos akcijos, įtrauktos į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo patvirtintą valstybei perduotų akcijų privatizavimo sąrašą.

Privatizavimo apžvalgos

Turto bankas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Privatizavimo valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatomis, įsigaliojusiomis 2022 birželio 10 d., bei 2014 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės d. nutarimo Nr. 1131 „Dėl Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2022 m. lapkričio 16 d. pakeitimais rengia ir skelbia Valstybei priklausančių akcijų privatizavimo apžvalgas.

Privatizavimo apžvalga už 2015-2023 metus

Teisės aktai

Privatizavimo naujienos